REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Jidvei, tradiţie şi pasiune din inima Transilvaniei” 12.05.2021 – 14.05.2021

 

CAPITOLUL I – Organizatorul promotiei:

1.1. Organizatorul concursului „ Jidvei, tradiţie şi pasiune din inima Transilvaniei” este agentia de marketing si publicitate SC GODMOTHER S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în România, Strada Dragos Voda, Nr. 44, Sector 2 Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/9233/19.11.1997, cod unic de inregistrare RO9997589, denumita in continuare “Organizatorul”.

1.2. Promotia se va derula online, pe reteaua de socializare Facebook: https://www.facebook.com

1.3. Promotia se va desfasura in beneficiul societatii SC GODMOTHER S.R.L., persoană juridica romana, cu sediul în România, Strada Dragos Voda, Nr. 44, Sector 2 Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/9233/19.11.1997, cod unic de inregistrare RO9997589, denumita in continuare “Organizatorul”.

1.4. Regulamentul oficial al promotiei si eventualele acte aditionale ale acestuia pot fi obţinute in copie, în mod gratuit, de catre oricare participant în urma solicitării făcute la sediul organizatorului din: Bucuresti, Strada Dragos Voda, Nr. 44, Sector 2 Bucuresti sau la telefon 021.242.50.95. Regulamentul oficial al promoţiei va fi disponibil online, pe pagina de Site-ul www.42years.ro

1.5. Participantii la promotie se obliga sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al promotiei (denumit in continuare “Regulamentul”). Prin participarea la aceasta promoţie, participanţii declara ca au luat la cunostinta, respecta si se conformeaza tuturor prevederilor, termenilor si condiţiilor prezentului Regulament pe care le inteleg si le accepta ca atare.

1.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul pe parcursul promoţiei, cu informarea prealabila a persoanelor carora se adreseaza referitor la modificările aduse. Informarea prealabila a publicului se va realiza prin postarea actelor aditionale ce vor contine modificarile sau completarile in cauza pe site-ul www.42years.ro, precum si la sediul Organizatorului, mentionat mai sus. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive; toti participantii care s-au inscris in Promotie pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Promotiei, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din prezentul Regulament.

CAPITOLUL II – Durata promotiei si aria de desfasurare:

2.1 Concursul online se va derula in perioada 12.05.2021 – 14.05.2021, pe teritoriul Romaniei, pe reteaua de socializare Facebook https://www.facebook.com.

CAPITOLUL III – Dreptul de participare:

3.1 La aceasta campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minimum 18 ani impliniti pana la data inceperii campaniei (12 mai 2021), cu domiciliul stabil/ resedinta in Romania, care care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

3.2 Persoanele enumerate la art. 3.1. de mai sus vor fi denumite in cele ce urmeaza „Participanti”.

3.3 Nu au dreptul sa participe la promotie angajatii Organizatorului, ai SC GODMOTHER SRL si rudele de gradul I ale acestora (parinti, copii), sotii sau sotiile angajatilor companiilor enumerate anterior.

CAPITOLUL IV –– Mecanismul Promotiei:

4.1. Mecanism concurs online:

4.1.1 Concursul online se va derula in perioada 12.05.2021 – 14.05.2021, Participantii trebuie sa raspunda la intrebarea adresata in postarea de concurs

4.2.2 1. Castigatorul va fi desemnat de juriu. Juriul va fi format din reprezentanți ai Organizatorului, iar decizia privind caracterul creativ al raspunsului este finala. Juriul decide asupra inscrierii apreciate ca fiind castigatoare, iar decizia lui este finala. Criteriile de jurizare: a. Respectarea cerintei adresate; b. Respectarea regulamentului campaniei; c. Creativitate

4.2.3 Un participant poate castiga un singur premiu la concursul online.

CAPITOLUL V – Premiile oferite in cadrul promotiei:

5.1 In cadrul prezentei promotii, in conditiile respectarii prevederilor Regulamentului, se vor acorda urmatoarele premii:

1 sticla de Jidvei Owner’s Choice Maria Fetească Albă;

1 sticla de Jidvei Mysterium Rosé;

1 sticla de Jidvei Castel Pinot Gris 2009.

5.2 In cadrul acestei promotii se va oferi 1 premiu, constand in 3 sticle de vin. Premiile au o valoare totala de 150 lei + TVA

5.3 În momentul revendicării premiului participantul trebuie sa semneze un proces verbal de predare-primire care contine urmatoarele date de identificare: nume, prenume, numar de telefon, premiul castigat si semnatura.

5.4 Castigatorii nu au posibilitatea si nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor. Castigatorii promotiei sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite si nu pot ceda drepturile asupra premiilor castigate unor alte persoane dupa semnarea procesului verbal de predare primire.

5.5 Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte bunuri si/sau servicii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani.

5.6 In cazul in care din orice motiv, independent de Organizator, Castigatorul nu ridica premiul in termen de 7 zile calendaristice de la contactarea câștigătorilor prin telefon/ email/ cont Facebook, se considera ca a renunţat in mod irevocabil la acesta si nu poate invoca niciun drept in acest sens. Orice reclamatie referitoare la premiu, ulterioara ridicării sale, nu va fi luata in considerare. Odata cu predarea premiului catre castigator, Organizatorul este eliberat de orice obligaţie care rezulta din Regulament, cu privire la acordarea acestora.

CAPITOLUL VI –Desemnarea castigatoriilor. Validarea castigatorilor si acordarea premiilor:

6.1. Pentru a participa la prezenta promotie, Participantii trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

– sa fie eligibili pentru participare in conformitate cu prevederile art. 3. de mai sus;

– sa indeplineasca conditiile prezentului regulament de la punctul 4.1;

6.2. Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a descalifica respectivele persoane din concurs, pe eventualii câștigători astfel desemnati, precum și de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

6.3. In cadrul acestei promotii, o persoană poate castiga un singur premiu in cadrul campaniei online.

6.4. Castigatorul concursului va fi primul care raspunde corect la intrebarea adresata.

CAPITOLUL VII – Anunţarea câştigătorilor tragerii la sorti şi primirea premiilor

7.1. Pana la validarea finala, cel desemnat castigator va fi considerat „potential castigator”. Potentialul câştigător va fi anunţat pe Facebook, prin comentariu la postarea de concurs.

  1. In cazul in care potentialul castigator nu isi revendica premiul conform termenelor acestui regulament, acesta va fi invalidat urmând a se apela la o rezerva fiind urmatorul care raspunde corect la intrebare.

7.3. Rezervele vor trebui sa indeplineasca aceleasi conditii de validare, asa cum reiese din prezentul Regulament.

7.4. Premiile se vor înmâna direct câştigătorilor de către reprezentanţii Organizatorului, in termen de 30 zile de la validarea castigatorilor, in baza unui proces – verbal de predare – primire in care se vor completa urmatoarele date: data, numele si prenumele castigatorului, seria si nr. actului de identitate, premiul primit, nr. de telefon, semnatura.

7.5. Înmânarea premiului se va face pe baza si sub conditia prezentării unui act de identitate.

7.6. Imediat dupa inmanarea premiului, prin semnarea de catre castigator a procesului – verbal de predare primire, Organizatorul este eliberat fata de castigator de orice obligatie nascuta in temeiul prezentului Regulament in ceea ce priveste acordarea premiului.

CAPITOLUL VIII – Taxe si impozite aferente

8.1 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru niciun fel de taxe, impozite sau alte restrictii de natura fiscala ori de alta natura care pot aparea in legatura cu premiul acordat, cu exceptia obligatiei de a calcula, retine si vira impozitul pe venit calculat la valoarea premiului acordat (pentru premiile a caror valoare depaseste pragul de 600 lei) potrivit prevederilor Titlului III din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, daca este cazul.

CAPITOLUL IX – Erori, mod de comercializare, publicitate

9.1 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania promotionala poate fi mediatizata in scopul aducerii sale la cunostinta publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare cu rol informativ succint. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine nu vor fi interpretate prin ele insele, ci numai in context si impreuna cu prevederile prezentului Regulament.

CAPITOLUL X – Limitarea raspunderii

10.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea si/sau costurile acestei promotii.

10.2 In eventualitatea unei dispute asupra validarii unui castig si/sau acordarii vreunui premiu, decizia Organizatorului este definitiva.

10.3 Eventualele contestatii referitoare la derularea prezentei campanii vor fi luate in considerare daca au fost primite de Organizator pana la data de 31.01.2020. Contestatiile vor fi trimise prin posta catre adresa Organizatorului din Bucuresti, Strada Dragos Voda 44, Sector 2, cu confirmare de primire, mentionand pe plic: Campania promotionala “Jidvei, tradiţie şi pasiune din inima Transilvaniei” desfasurat in perioada 12.05.2021 – 14.05.2021

10.4 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

  1. a) Persoanele care doresc sa participe la Campanie in afara perioadei de desfăşurare a acesteia;
  2. b) Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra pozelor sau conţinutului acestora;
  3. c) Pierderea si/sau deteriorarea, distrugerea, falsificarea pozelor participant la concurs;
  4. d) Reclamaţiile referitoare la premiul câştigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator;
  5. e) Situaţiile în care anumite persoane înscrise în campanie sunt în incapacitate de a participa parţial sau integral, la aceasta, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita;
  6. f) Defectiuni tehnice ale operatorilor de internet, daca e cazul;
  7. g) Imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului sau de a beneficia de premiul respectiv, din motive ce nu depind de Organizator.

CAPITOLUL XI – Persoanele fara capacitate juridica

11.1 În cazul în care unul dintre câştigătorii premiilor se află în imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane împuternicite prin procură notarială în acest sens. Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectivei persoane împuternicite prin procura notarială, precum si de plata oricăror despagubiri sau soluţionarea oricăror reclamaţii legate de aceasta.

CAPITOLUL XII – Forta majora

12.1 Pentru scopul acestui Regulament forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

CAPITOLUL XIII – Litigii

13.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la campanie se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate în instanţele judecătoreşti române competente din municipiul Bucuresti.

13.2 Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data anunţării publice a câştigătorilor. După expirarea acestui termen Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamaţie.

CAPITOLUL XIV – Alte clauze

14.1 Decizia Organizatorului în orice privinţă este finală şi aplicabilă tuturor participanţilor.

14.2 Prin participarea la Campanie, participanţii sunt de acord să respecte regulile şi alte condiţii stabilite de regulamentul oficial al Campaniei. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de regulamentul oficial al Campaniei, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi.

14.3 Prin participarea la acest concurs fiecare participant isi da acordul ca organizatorul sa prelucreze datale cu caracter personal necesare derularii acestui concurs, cum ar fi: nume, prenume, adresa email, numar telefon, adresa de domiciliu (pentru livrare premii) si nr actului de identitate. De asemenea, castigatorii isi dau acceptul ca profilul personal de Facebook sa fie distribuit de catre organizatorul sau beneficiarul concursului in vederea anuntarii castigatorilor.

Organizatorul se obliga sa nu foloseasca datele astfel colectate pentru alt motiv decat desfasurarea prezentului concurs, si sa nu comunice altor entitati datele cu caracter personal.

14.4 Organizatorul îşi rezervă dreptul ca pe timpul campaniei să aducă modificări campaniei în respectul acestui regulament cu anunţarea prealabila a participanţilor la campanie. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a oferi mai multe premii decât cele prevăzute în prezentul regulament, iar premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului, care poate dispune de acestea în orice mod consideră potrivit nevoilor sau intereselor sale.

14.5 Organizatorul este indreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promoţionale.

14.6 Regulamentul oficial al Promoţiei este disponibil pe site-ul www.42years.ro

14.7 Prin participarea la această promoție, participanții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile acestui Regulament.

14.8 Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea dispozițiilor legale în materie.

Organizator,

SC Godmother S.R.L.

prin reprezentant Valentin Vacarus